Wizja i cele

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” pragnie być organizacją o jasnych, uczciwych i przejrzystych działaniach. Chcemy być organizacją prężnie rozwijającą się i w sposób efektywny realizującą swoje cele. Pragniemy również aby nasza organizacja była utożsamiana z dobrym partnerem we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, grupy społeczne oraz instytucje kościelne i państwowe; zgodnie z celami naszego Stowarzyszenia, którymi są:

  1. Aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego
  2. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi.
  3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawiskom patologicznym.
  4. Wspieranie imprez kulturalnych i inicjatyw społecznych.
  5. Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.
  6. Integracja społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
  7. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  8. Rozwój sportu i turystyki
  9. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
  10. Działalność na rzecz integracji europejskiej.

Nasze cele będziemy realizować stawiając sobie za priorytet potrzeby społeczne wynikające w/w celów. Praca i inicjatywy członków Stowarzyszenia przyczyniać się będą do poprawy jakości życia społecznego oraz budowania marki i dobrego wizerunku Stowarzyszenia „Kiełpie”.

Stowarzyszenie „Kiełpie” zawiązało się aby działać w trosce o rozwój małych miejscowości i po to, by wspierać inicjatywy kulturalne i aktywizację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.